Vad är en förmånscykel/personalcykel

En förmånscykel är när ett företag köper, leasar eller hyr en cykel som en anställd sedan får nyttja fritt. För nyttjanderätten ska man enligt Skatteverkets riktlinjer beräkna ett förmånsvärde som läggs på ovanpå den anställdes skattegrundande lön.

Vad är skillnad till en tjänstecykel?

En tjänstecykel är en cykel som köps in av företag för att användas i tjänsten dvs nyttjas av företagets anställda eller kunder och inte för privat bruk. Här påläggs inget förmånsvärde.

Hur fungerar bruttolönejustering?

Bruttolönejustering används ofta när man erbjuder en anställd en förmån men önskar att det ska vara kostnadsneutralt för företaget, dvs. den anställdes bruttolön minskas med kostnaden för förmånen.

Vad innebär nettolönadrag?

Nettolöneavdrag är ett avdrag på lön efter skatt och påverkar inte den anställdes bruttolön. Nettolöneavdrag påverkar inte den anställdes pensions- eller sjukpenningsgrundande lön.

Vilket pris kan den anställde köpa loss cykeln?

Efter avtalsperiod kan den anställda köpa ut cykeln. Här måste det skilljas mellan restvärde enligt finansbolaget eller marknadspriset. Reglerna enligt skatteverket är att det är marknadsvärdet som gäller. Säljs cykeln till ett restvärdet som ev. understiger marknadsvärdet skall överskjutande belopp förmånsbeskattas.

När avtalstiden är slut kan företaget köpa ut cyklarna till restvärdet.

Företaget kan efter avtalsperioden köpa ut cyklarna till restvärde. Alternativet och efter överenskommelse och villkor kan även vi tar över cyklarna till restvärdet.

Går det att höja månadsbeloppet så att det inte finns något restvärde kvar?

Nej vid leasing ska det finnas ett restvärde vid avtalstidens slut.

Om en anställd slutar, kan man bryta avtalet?

Som med alla lån så skall ju återbetalning ske, dock går det att förtidslösa. Företaget kan även överlåta avtalet/cykeln på annan part.

Är momsen på leasingkostnaden för cykeln avdragsgill för arbetsgivaren?

Om cykeln används i tjänsten är det fullt avdrag för momsen, används cykeln enbart privat medges inget avdrag för moms. Används cykeln både i tjänsten och privat skall en uppskattning ske av hur stor del tjänsteanvändningen är och moms kan dras för den delen. En fråga som avgörs av arbetsgivaren.